ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +668 5341 8039

เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ

ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น ควัน ไอความร้อน
เศษวัสดุ และฝุ่น ละอองทุกชนิด ฯลฯ

ศูนย์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

การให้บริการทที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้อง
การและสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้ามากที่สุด

พัฒนางานสู่ระดับที่เป็นที่ยอมรับแก่บริษัทชั้นนำ

เพื่อลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศดำเนิน
การผลิตพัดลมอุตสาหกรรม

บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด

     
     บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น ควัน ไอความร้อน เศษวัสดุ และฝุ่นละอองทุกชนิด ฯลฯ ที่เป็นพิษต่อบุคลากรในองค์กรของท่าน เพื่อสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเพื่อสนับสนุนตามมาตรฐาน ISO 14000 ด้วย

     เป็นศูนย์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วางเป้าหมายสูงสุดด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้ามากที่สุด มีกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามที่กำหนดเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าภายในประเทศ เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพสู่สากล และเพิ่มการจ้างแรงงานในประเทศ

     บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบระบายอากาศในโรงงาน ระบบบำบัดกลิ่น ระบบบำบัดกลิ่นในโรงงาน ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน ระบบบำบัดฝุ่น ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก Wet Scrubber System ระบบบำบัดอากาศในโรงงาน ระบบระบายอากาศในโรงงาน ระบบเติมอากาศ ระบบระบายอากาศในโรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ ระบบบำบัดอากาศ ระบบเติมอากาศในโรงงาน ระบบระบายอากาศในโรงงาน ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน 

 

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบระบายอากาศในโรงงาน

     บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด พัฒนางานสู่ระดับที่เป็นที่ยอมรับแก่บริษัทชั้นนำ ของประเทศ เพื่อลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศดำเนินการผลิตพัดลมอุตสาหกรรม Blower Propeller และท่อ Ducts งานจัดสร้างระบบบำบัดและกำจัดมลพิษ ในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้

  • Dust Collector เครื่องดักฝุ่น แบบผ้ากรอง
  • Ativated Carbon เครื่องบำบัดกลิ่น
  • Wet Scrubber เครื่องบำบัดไอเคมี แบบสเปรย์น้ำ
  • Ventilation System ระบบระบายอากาศ
  • Ducting System ระบบท่อลมดูด
  • Air Intake System ระบบเติมอากาศ
  •  

บทความ