• Language
  • Thai TH
  • USA EN
  • USA KH
  • USA LA
  • USA MM
  • USA VN
  • USA JP
  • USA CN
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 102950

ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 85 341 8039

ระบบระบายความร้อนจากตัวโรงงานด้วยพัดลม FARM

ออกแบบและติดตั้งระบบระบายความร้อนจากตัวโรงงานด้วยพัดลม FARM โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตั้งระบบระบายความร้อน

ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการระบบระบายความร้อนจากตัวโรงงานด้วยพัดลม FARM. ที่โรงงาน อิโนแอค อินดัสเตรียล นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

 ความสำคัญของระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม

     ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติงานจำนวนมาก หากโรงงาน หรือสถานที่ทำงานไม่มีระบบระบายอากาศที่ดี หรือมีไม่เพียงพอให้เหมาะสมตามมาตรฐาน อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ เราจึงต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับ ระบบระบายอากาศในโรงงาน เพื่อที่เพื่อให้มีปริมาณอากาศบริสุทธิ์ที่เพียงพอภายในโรงงาน ระบายความร้อนออกจากโรงงานอุตสาหกรรม และ ไม่ให้เสียสุขภาพจิต ย่อมส่งผลต่อการทำงาน

        ระบบระบายอากาศ หมายถึง การจัดการเคลื่อนย้ายอากาศด้วยปริมาณที่กำหนดให้ไหลไปในทิศทางและด้วยความเร็วที่ต้องการ สามารถกำจัด มลพิษ ความร้อน ความชื้น กลิ่นรบกวน ควัน และอื่นๆ ให้ออกไป และสามารถดำเนินการให้อากาศบริสุทธิ์หรืออากาศที่มีสมบัติที่ต้องการไหลเข้ามา เป็นวิธีการควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยอาศัยหลักการเคลื่อนย้ายอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษออกไป

ประโยชน์ของระบบระบายอากาศในโรงงาน

     1. ในสภาวะห้องทำงาน สถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีภาวะปิด ระบบระบายอากาศ สามารถควบคุมระดับสิ่งปนเปื้อนในอากาศให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้
     2. ระบบระบายอากาศ สามารถควบคุมความร้อน ความชื้นให้อยู่ในระดับที่ส่งเสริมการทำงานของผู้ปฏิบัติงานให้รู้สึกสบาย ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดี และในทางตรงกันข้าม หากผู้ปฏิบัติหน้าที่รู้สึกไม่สบายอันเกิดจากความร้อนและความชื้น จะทำให้หงุดหงิด เสียสมาธิ อึดอัด และในที่สุดก็จะมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ อันนำไปสู่ผลผลิตที่ตกต่ำ หรืออาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
     3. ระบบระบายอากาศจะป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยและการระเบิด เพราะในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทจะมีการใช้สารเคมีที่เป็นตัวทำละลายในกระบวนการผลิต ซึ่งหากมีไอสารของตัวทำละลายฟุ้งกระจายในปริมาณเข้มข้น โดยไม่มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม หากเมื่อใดเกิดมีความร้อนหรือประกายไฟในบริเวณนั้น ก็จะทำให้เกิดการติดไฟลุกไหม้ได้
     4. ระบบระบายอากาศที่ดี จะช่วยประหยัดทรัพยากร ตัวอย่างเช่น ระบบดักเก็บวัสดุที่ฟุ้งกระจายในสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม ก็จะนำสิ่งนั้นมาใช้ประโยชน์ได้อีก รวมถึงลดปัญหาต้นทุนการกำจัด จัดการความสกปรก ไม่เป็นระเบียบของการฟุ้งกระจายของวัสดุ และนอกจากนี้จะช่วยให้สถานประกอบการนั้นมีสุขอนามัยที่ดีไม่ก่อให้เกิดโรคจากมลภาวะทางอากาศ

 ระบบระบายอากาศโรงงาน

ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ

     บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น ควัน ไอความร้อน เศษวัสดุ และฝุ่นละอองทุกชนิด ฯลฯ ที่เป็นพิษต่อบุคลากรในองค์กรของท่าน เพื่อสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเพื่อสนับสนุนตามมาตรฐาน ISO 14000 เป็นศูนย์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วางเป้าหมายสูงสุดด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้ามากที่สุด มีกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามที่กำหนดเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าภายในประเทศ เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพสู่สากล และเพิ่มการจ้างแรงงานในประเทศ

     บริการให้คำปรึกษา ติดตั้งระบบระบายอากาศในโรงงาน ระบบบำบัดกลิ่น ระบบบำบัดกลิ่นในโรงงาน ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน ระบบบำบัดฝุ่น ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก ระบบบำบัดอากาศในโรงงาน ระบบระบายอากาศในโรงงาน ระบบเติมอากาศ Wet Scrubber System โดยที่ท่านสามารถติดต่อเราหรือดูบริการเพิ่มเติมได้ที่ asiantechindustry.com และ asiantech.brandexdirectory.com

 

สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด
asiantech.brandexdirectory.com
www.asiantechindustry.com
www.asiantech8.com