• Language
  • Thai TH
  • USA EN
  • USA KH
  • USA LA
  • USA MM
  • USA VN
  • USA JP
  • USA CN
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 102950

ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 85 341 8039

ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดด้วย Wet Scurbber โรงงานหล่อโลหะ บจก. ไทยดักส์ไทล์อินดัสตรี้ อ.สามพราน จ.นครปฐม

หลักการทำงานระบบบำบัดด้วย Wet Scurbber

      ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) ทำงานโดยอาศัยหลักการสัมผัสกันระหว่างอากาศที่มีสารปนเปื้อนกับของเหลวโดยปกติคือน้ำ มีชั้นตัวกลางหรือที่เรียกว่า Packing Media ทำหน้าที่ในการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างอากาศที่มีสารปนเปื้อนกับน้ำ เมื่อน้ำตกกระทบกับ packing media จะทำให้น้ำแตกตัวมีขนาดเล็กลงและบางส่วนจะไหลเป็นฟิล์มบางๆไปตามผิวของ packing media ลักษณะนี้จะทำให้พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดักจับเพิ่มขึ้น ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก สามารถใช้ได้ดีกับสารปนเปื้อนที่เป็นฝุ่นและก๊าซต่างๆ โดยเฉพาะก๊าซที่สามารถละลายน้ำได้ สำหรับทิศทางการไหลของอากาศกับน้ำอาจเป็นได้ทั้งไหลสวนกัน (Counter Flow) ไหลตามกัน (Concurrent Flow) หรือไหลตัดกัน (Cross Flow) ก็ได้

      ระบบบำบัดด้วย Wet Scurbber นี้ เหมาะกับอุตสาหกรรมหลายประเภท ทั้งอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยาง อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ เป็นต้น

ข้อดีของระบบบำบัดอากาศ Wet Scrubber

      • มีประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคสูงไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือเล็ก
      • สามารถใช้ได้กับกระแสอากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงได้ (ทำให้อากาศมีอุณหภูมิลดลง)
      • สามารถใช้ได้กับอนุภาคที่มีการเสี่ยงในการติดไฟ และระเบิดได้ (ไม่เกิดระเบิด)
      • ช่วยบำบัดมลพิษทางอากาศได้ทั้งแบบที่เป็นอนุภาค ก๊าซ และไอพร้อมกันได้ เช่น ฝุ่น (Dust) ฟูม (Fume) และ ละออง (Mist)

 

หลักการทำงานระบบบำบัดด้วย Wet Scurbber

      ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) ทำงานโดยอาศัยหลักการสัมผัสกันระหว่างอากาศที่มีสารปนเปื้อนกับของเหลวโดยปกติคือน้ำ มีชั้นตัวกลางหรือที่เรียกว่า Packing Media ทำหน้าที่ในการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างอากาศที่มีสารปนเปื้อนกับน้ำ เมื่อน้ำตกกระทบกับ packing media จะทำให้น้ำแตกตัวมีขนาดเล็กลงและบางส่วนจะไหลเป็นฟิล์มบางๆไปตามผิวของ packing media ลักษณะนี้จะทำให้พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดักจับเพิ่มขึ้น ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก สามารถใช้ได้ดีกับสารปนเปื้อนที่เป็นฝุ่นและก๊าซต่างๆ โดยเฉพาะก๊าซที่สามารถละลายน้ำได้ สำหรับทิศทางการไหลของอากาศกับน้ำอาจเป็นได้ทั้งไหลสวนกัน (Counter Flow) ไหลตามกัน (Concurrent Flow) หรือไหลตัดกัน (Cross Flow) ก็ได้

      ระบบบำบัดด้วย Wet Scurbber นี้ เหมาะกับอุตสาหกรรมหลายประเภท ทั้งอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยาง อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ เป็นต้น

ข้อดีของระบบบำบัดอากาศ Wet Scrubber

      • มีประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคสูงไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือเล็ก
      • สามารถใช้ได้กับกระแสอากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงได้ (ทำให้อากาศมีอุณหภูมิลดลง)
      • สามารถใช้ได้กับอนุภาคที่มีการเสี่ยงในการติดไฟ และระเบิดได้ (ไม่เกิดระเบิด)
      • ช่วยบำบัดมลพิษทางอากาศได้ทั้งแบบที่เป็นอนุภาค ก๊าซ และไอพร้อมกันได้ เช่น ฝุ่น (Dust) ฟูม (Fume) และ ละออง (Mist)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง