ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +668 5341 8039

เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ

ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น ควัน ไอความร้อน
เศษวัสดุ และฝุ่น ละอองทุกชนิด ฯลฯ

ศูนย์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

การให้บริการทที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้อง
การและสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้ามากที่สุด

พัฒนางานสู่ระดับที่เป็นที่ยอมรับแก่บริษัทชั้นนำ

เพื่อลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศดำเนิน
การผลิตพัดลมอุตสาหกรรม

บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด  


    ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น ควัน ไอความร้อน เศษวัสดุ และฝุ่นละอองทุกชนิด ฯลฯ ที่เป็นพิษต่อบุคลากรในองค์กรของท่าน เพื่อสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเพื่อสนับสนุนตามมาตรฐาน ISO 14000 ด้วย

     เป็นศูนย์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วางเป้าหมายสูงสุดด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้ามากที่สุด มีกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามที่กำหนดเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าภายในประเทศ เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพสู่สากล และเพิ่มการจ้างแรงงานในประเทศ

     บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบระบายอากาศในโรงงาน ระบบบำบัดกลิ่น ระบบบำบัดกลิ่นในโรงงาน ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน ระบบบำบัดฝุ่น ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก Wet Scrubber System ระบบบำบัดอากาศในโรงงาน ระบบระบายอากาศในโรงงาน ระบบเติมอากาศ ระบบระบายอากาศในโรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ ระบบบำบัดอากาศ ระบบเติมอากาศในโรงงาน ระบบระบายอากาศในโรงงาน ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน 

 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบระบายอากาศในโรงงาน

   บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด พัฒนางานสู่ระดับที่เป็นที่ยอมรับแก่บริษัทชั้นนำ ของประเทศ เพื่อลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศดำเนินการผลิตพัดลมอุตสาหกรรม Blower Propeller และท่อ Ducts งานจัดสร้างระบบบำบัดและกำจัดมลพิษ ในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้

  • Dust Collector เครื่องดักฝุ่น แบบผ้ากรอง
  • Ativated Carbon เครื่องบำบัดกลิ่น
  • Wet Scrubber เครื่องบำบัดไอเคมี แบบสเปรย์น้ำ
  • Ventilation System ระบบระบายอากาศ
  • Ducting System ระบบท่อลมดูด
  • Air Intake System ระบบเติมอากาศ

บทความ