• Language
  • Thai TH
  • USA EN
  • USA KH
  • USA LA
  • USA MM
  • USA VN
  • USA JP
  • USA CN
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 101453

ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 85 341 8039

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment System) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่กำจัดหรือทำลายสิ่งที่ปนเปื้อนในน้ำเสียให้หมดไป หรือน้อยที่สุดให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดน้ำเสีย รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

     ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment System) เป็นอีกหนึ่งระบบที่สำคัญสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพราะมีข้อกำหนดมาตรฐานในเรื่องของกรมควบคุมมลพิษ ทำให้ผู้ประกอบการต้องตระหนักเรื่องของระบบบำบัดมลพิษ ก่อนที่จะสู่ภายนอกเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเภทของระบบบำบัดน้ำเสียก็แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าโรงงานใดเหมาะกับระบบบำบัดน้ำเสียแบบใด ซึ่งบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศและน้ำในโรงงาน ซึ่งเราให้บริการระบบบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร

   - ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
   - รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย
   - ให้คำปรึกษาด้านระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ระบบบำบัดน้ำเสียมีประโยชน์อย่างไร

       ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment Plant) เป็นการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม หรือเกิดจากกิจวัตรประจำวันของผู้อาศัย ตามแหล่งที่อยู่อาศัยต่างๆ ให้หมดไป หรือมีปริมาณสิ่งปนเปื้อนในน้ำลดลงจนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดต่างๆ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม อาคารที่พักอาศัยต่างๆ และพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้นในโรงงาน มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และสามารถทำได้อย่างหลากหลายวิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและวิธีที่เลือกใช้ เพราะโรงงานบางแห่งอาจถูกจำกัดด้วยข้อจำกัด ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่หรืองบประมาณ ซึ่งปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการวางระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอย่างเหมาะสม โดยโรงงานเป็นผู้สร้างน้ำเสียขึ้นจึงต้องรับผิดชอบในการทำให้น้ำเสียที่เกิดขึ้นกลายเป็นน้ำดีก่อนที่จะปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

แหล่งที่มาของน้ำเสียแบ่งได้ 2 แบบคือ

1.แหล่งน้ำเสียจากชุมชน
       ปริมาณน้ำเสียจากแหล่งชุมชนในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีปริมาณสารอินทรีย์ปะปนอยู่ในแหล่งน้ำ จะมีค่า BOD ประมาณ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร วัดโดยวิธีการทางชีวภาพ คือ การนำแบคทีเรียมาใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสีย

2.แหล่งน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
       น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นน้ำเสียที่มีสิ่งสกปรกและสารปนเปื้อนในปริมาณที่มากกว่าน้ำเสียจากแหล่งชุมชน ซึ่งสารปนเปื้อนจะแตกต่างกันไปตามประเภทธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรม โดยการบำบัดด้วยกรรมวิธีทางชีวภาพเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ระบบการบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมจึงต้องอาศัยวิธีการทางเคมีที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสียแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

       1. ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ 
       2. ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้ได้มาตรฐาน ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งชุมชนเพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณสมบัติ เพียงพอที่จะปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

ประโยชน์ของระบบบำบัดน้ำเสีย

       • เพื่อทำลายตัวการที่ทำให้เกิดโรค หรือแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรค
       • ช่วยเปลี่ยนสภาพน้ำเสียให้อยู่ในสภาพที่สามารถนำกลับมาใช้ได้
       • ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น กลิ่น และสีของน้ำเสีย
       • ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะมลพิษทางน้ำ

ประเภทของน้ำเสีย ได้แก่

       1. น้ำเสียประเภทที่มีสารอินทรีย์ เป็นการค่าวัดความเน่าเสียจากน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคที่ถูกทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือจากเศษใบไม้ ค่า BOD โดยจะพิจารณาจากค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand)  ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงออกซิเจนที่แบคทีเรียต้องการใช้ในการย่อยสลาย
           - ถ้าน้ำเสียมีค่า BOD ต่ำ เมื่อถูกทิ้งลงในแหล่งน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำเพราะแบคทีเรียต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายน้อย 
           - ถ้าน้ำเสีย มีค่า BOD สูง เมื่อถูกทิ้งลงในแหล่งน้ำจะทำให้ปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ำลดลงทำให้ปลาหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในแหล่งน้ำนั้นไม่สามารถอยู่ได้
       2. น้ำเสียประเภทที่มีสารเคมี ค่าวัดความเน่าเสียของน้ำเสียที่เกิดจากสารเคมี โดยวัดจากค่า COD จะแสดงให้เห็นถึงปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการออกซิไดซ์เพื่อให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ
       3. น้ำเสียในรูปสารแขวนลอย เป็นปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำ และสามารถไหลผ่านกระดาษกรองใยแก้วได้ เมื่อกรองปริมาณสารแขวนลอยออก จึงเอาน้ำใสที่ผ่านกระดาษกรองใยแก้วไประเหย จะทำให้สามารถหาปริมาณสารละลายได้
       4. น้ำเสียที่มีส่วนผสมของโลหะหนัก 
       5. น้ำเสียจากสารเคมีอื่นๆ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งถูกกำหนดไว้ 3 แบบ คือ

       1. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร เป็นการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษต่างๆ โดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน นำไปใช้เป็นมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหามดพิษทางน้ำ
       2. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุดสาหกรรม เป็นการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุดสาหกรรม โดยหน่วยงานรัฐและเอกชน นำไปใช้เป็นมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ
       3. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร เป็นการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร โดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน จะนำไปใช้เป็นมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำทิ้งตามกฎหมาย ได้แก่

       1. อาคารชุด
       2. โรงแรม
       3. หอพัก
       4. สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว 
       5. โรงพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาล
       6. อาคารโรงเรียนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
       7. อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระทว่างประเทศ และของเอกชน
       8. อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
       9. ตลาด
      10 ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
      11. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
      12. โครงการที่ดินจัดสรร

เอเชี่ยนเทค
 

 บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ
       เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น ควัน ไอความร้อน เศษวัสดุ และฝุ่นละอองทุกชนิด ฯลฯ ที่เป็นพิษต่อบุคลากรในองค์กรของท่าน เพื่อสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเพื่อสนับสนุนตามมาตรฐาน ISO 14000 ด้วย

       เป็นศูนย์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วางเป้าหมายสูงสุดด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้ามากที่สุด มีกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามที่กำหนดเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าภายในประเทศ เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพสู่สากล และเพิ่มการจ้างแรงงานในประเทศ

       บริการให้คำปรึกษา ติดตั้งระบบระบายอากาศในโรงงาน ระบบบำบัดกลิ่น ระบบบำบัดกลิ่นในโรงงาน ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน ระบบบำบัดฝุ่น ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก ระบบบำบัดอากาศในโรงงาน ระบบระบายอากาศในโรงงาน ระบบเติมอากาศ Wet Scrubber System โดยที่ท่านสามารถติดต่อเราหรือดูบริการเพิ่มเติมได้ที่ asiantechindustry.com และ asiantech.brandexdirectory.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง