• Language
  • Thai TH
  • USA EN
  • USA KH
  • USA LA
  • USA MM
  • USA VN
  • USA JP
  • USA CN
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 101123

ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 85 341 8039

ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดกลิ่นทีโรงงานเอเวอร์สปริงอะโกรเคมี อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ผู้ผลิตเวชภัณฑ์ทางการเกษตร

           ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องใช้ เนื่องจากการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะมีของเสียต่าง ๆ ที่ต้องการระบายออก เช่น ไขมัน สารเคมี เป็นต้น  ซึ่งปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการวางระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานให้เหมาะสม โดยขั้นตอนการผลิตของแต่ละโรงงานไม่เหมือนกันแต่ทุกที่ล้วนมีน้ำเสียแน่นอน ดังนั้นก่อนที่จะปล่อยน้ำเสียสู่แม่น้ำหรือลำคลอง โรงงานอุตสาหกรรมจะต้องทำให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีก่อนที่จะปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยผ่านระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานก่อนทุกครั้ง

ซึ่งองค์ประกอบสำคัญสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน ได้แก่

- บ่อพักน้ำเสีย

           เป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องมีเนื่องจากน้ำเสียที่จากโรงงานมีปริมาณ จึงจำเป็นจะต้องมีบ่อพักน้ำ

- บ่อปรับอัตราการไหล

           เพื่อช่วยปรับอัตราการไหลของน้ำเสียให้เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียได้สม่ำเสมอ

- ระบบปรับ PH ของน้ำเสีย

           เพื่อช่วยปรับค่า PH ของน้ำเสียให้ได้ตามความต้องการ

- ถังเติม โพลิเมอร์ 

           เพื่อเติมโพลิเมอร์เพื่อช่วยการตกตะกอน

- ถังตกตะกอน 

           เป็นถังที่ทำให้สารแขวงลอยต่าง ๆ รวมตัวกันและตกตะกอนลงสู่เบื้องล่าง

- ระบบลอยตะกอนเบา

           เป็นระบบที่ต้องอัดอากาศเข้าไปในน้ำที่มีสารแขวงลอยละลายอยู่ เช่น ไขมัน อากาศภายใต้แรงกดดันที่สูงกว่าจะทำให้อากาศละลายลงไปในน้ำมากขึ้นหลังจากนั้นลดความดันลง ทำให้อากาศละลายน้ำได้น้อยลงอากาศส่วนเกินจะหนีออกมาเป็นพองเล็กๆ พาสารแขวงลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ

- ถังเก็บตะกอนลอย

           เป็นถังที่ตะกอนจะลอยขึ้นมาด้านบนและถูกเก็บไว้ที่ถังนี้

- บ่อเติมอากาศ  

           เป็นบ่อที่จะช่วยย่อยสารอินทรีย์ที่เหลืออยู่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์ที่สามารถละลายน้ำได้

           ดังนั้นหากสนใจติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องการบำบัดมลพิษจากโรงงานแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น ควัน ไอความร้อน เศษวัสดุ และฝุ่นละอองทุกชนิด ฯลฯ ที่เป็นพิษต่อบุคลากรในองค์กรของท่าน เพื่อสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเพื่อสนับสนุนตามมาตรฐาน ISO 14000 ด้วย เป็นศูนย์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วางเป้าหมายสูงสุดด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้ามากที่สุด มีกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามที่กำหนดเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าภายในประเทศ เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพสู่สากล และเพิ่มการจ้างแรงงานในประเทศ สนใจค้าและบริการเพิ่มเติม คลิก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง