• Language
  • Thai TH
  • USA EN
  • USA KH
  • USA LA
  • USA MM
  • USA VN
  • USA JP
  • USA CN
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 70629

ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 85 341 8039

บำบัดอากาศ บำบัดฝุ่น บำบัดน้ำเสีย

บำบัดอากาศ บำบัดฝุ่น บำบัดน้ำเสีย ที่โรงงานผลิตเคมีการเกษตร บริษัท ไจแอนท์ อะโกร จำกัด อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

บำบัดอากาศ บำบัดฝุ่น บำบัดน้ำเสีย ที่โรงงานผลิตเคมีการเกษตร บริษัท ไจแอนท์ อะโกร จำกัด อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

  

    

  

เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน

ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน

จัดการระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ

       การกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียด้วยระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม เกิดจากน้ำที่มีสารเคมีเจือปน และกากตะกอนต่าง ๆ ในปริมาณสูงจนเป็นน้ำที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ไม่สามารถปล่อยลงท่อระบายน้ำ หรือแหล่งน้ำได้ เพราะจะทำให้เกิดปัญหาน้ำเสีย จนกลายเป็นมลพิษต่อผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง และเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้โรงงานอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม โดยจำเป็นต้องอาศัยกรรมวิธีการบำบัดให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. การกำจัดของแข็งที่มีขนาดใหญ่ออกจากน้ำเสีย ก่อนที่จะมีการปล่อยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อน้ำและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องสูบน้ำ เช่น

       • การดักด้วยตะแกรง การกำจัดของแข็งที่มีขนาดใหญ่โดยการใช้ตะแกรงในการกรอง
       • การบดตัด เพื่อลดขนาดหรือปริมาตรของแข็งให้มีขนาดเล็กลงผ่านเครื่องบดตัดเพื่อทำการบดตัดให้ละเอียดก่อนที่จะแยกไปสู่ถังตกตะกอน
       • การกำจัดไขมันและน้ำมัน การกักน้ำเสียไว้ในบ่อดักไขมันในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อให้น้ำมันและไขมันลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำ

2.การกำจัดน้ำเสียที่เป็นพวกสารอินทรีย์อยู่ในรูปของสารละลาย อาศัยแบคทีเรียในการย่อยสลายหรือทำลายความสกปรกในน้ำเสีย ด้วยกระบวนการชีววิทยา

       • แบบใช้ออกซิเจน เพิ่มออกซิเจนเข้าไปในน้ำเสียและจะต้อง มีปริมาณออกซิเจนที่พอเพียงซึ่งจะทำให้น้ำเสียไม่เน่าเหม็น
       • แบบไร้ออกซิเจน โดยอาศัยแบคทีเรียไม่ใช้อากาศในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่

       จะเห็นได้ว่าระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ระบบบำบัดน้ำเสียอาคารเป็นการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดสารมลทินที่ปนเปื้อนมากับน้ำที่ใช้งานมาแล้ว การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานจึงเป็นที่นิยมในการติดตั้งเป็นอย่างมาก ซึ่งชนิดของน้ำเสียแต่ละประเภทจะมีการแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่ใช้น้ำแต่ละโรงงานหรือตามบ้านเรือน การแยกน้ำเสียจึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

       1. น้ำเสียที่เป็นอินทรีย์สารซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเสียที่มาจาก อาคาร บ้านเรือน หรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
       2. น้ำเสียที่เป็นอนินทรีย์สารโดยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเสียที่มาจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม

ประโยชน์ที่ได้จากการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน

       • สามารถผลิตน้ำใช้ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ เช่น รีสอร์ทกลางทะเล สามารถเอาน้ำทะเลมาทำเป็นน้ำจืดใช้ได้
       • สามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ด้วยหการรีไซเคิล โดยการใช้น้ำรดต้นไม้ ใช้ในห้องน้ำ หรือพัฒนาเป็นน้ำประปา
       • ช่วยประหยัดค่าใช้น้ำประปา และประหยัดค่าบำบัดน้ำเสียได้น้ำที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
       • สามารถดูแลรักษาควบคุมระบบได้ง่าย ประหยัดพื้นที่ในการก่อสร้างระบบประหยัดพลังงาน
       • ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานมความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหาน้ำเน่าเสียให้กับแหล่งน้ำและชุมชนรวมถึงเป็นตัวช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและหน่วยงาน

บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด
       เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น ควัน ไอความร้อน เศษวัสดุ และฝุ่นละอองทุกชนิด ฯลฯ ที่เป็นพิษต่อบุคลากรในองค์กรของท่าน เพื่อสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเพื่อสนับสนุนตามมาตรฐาน ISO 14000 ด้วย เป็นศูนย์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วางเป้าหมายสูงสุดด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้ามากที่สุด มีกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามที่กำหนดเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าภายในประเทศ เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพสู่สากล และเพิ่มการจ้างแรงงานในประเทศ

       เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรมพัฒนางานสู่ระดับที่เป็นที่ยอมรับแก่บริษัทชั้นนำ ของประเทศ เพื่อลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศดำเนินการผลิตพัดลมอุตสาหกรรม Blower Propeller และท่อ Ductsงานจัดสร้างระบบบำบัดและกำจัดมลพิษ ในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้ 

        • Dust Collector เครื่องดักฝุ่นแบบผ้ากรอง
        • Ativated Carbon เครื่องบำบัดกลิ่น
        • Wet Scrubber เครื่องบำบัดไอเคมี แบบสเปรย์น้ำ
        • Ventilation System ระบบระบายอากาศ
        • Ducting System ระบบท่อลมดูด
        • Air Intake System ระบบเติมอากาศ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง