• Language
  • Thai TH
  • USA EN
  • USA KH
  • USA LA
  • USA MM
  • USA VN
  • USA JP
  • USA CN
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 70635

ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 85 341 8039

เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน

ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน

จัดการระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ

       การกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียด้วยระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม เกิดจากน้ำที่มีสารเคมีเจือปน และกากตะกอนต่าง ๆ ในปริมาณสูงจนเป็นน้ำที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ไม่สามารถปล่อยลงท่อระบายน้ำ หรือแหล่งน้ำได้ เพราะจะทำให้เกิดปัญหาน้ำเสีย จนกลายเป็นมลพิษต่อผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง และเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้โรงงานอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม โดยจำเป็นต้องอาศัยกรรมวิธีการบำบัดให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. การกำจัดของแข็งที่มีขนาดใหญ่ออกจากน้ำเสีย ก่อนที่จะมีการปล่อยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อน้ำและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องสูบน้ำ เช่น

       • การดักด้วยตะแกรง การกำจัดของแข็งที่มีขนาดใหญ่โดยการใช้ตะแกรงในการกรอง
       • การบดตัด เพื่อลดขนาดหรือปริมาตรของแข็งให้มีขนาดเล็กลงผ่านเครื่องบดตัดเพื่อทำการบดตัดให้ละเอียดก่อนที่จะแยกไปสู่ถังตกตะกอน
       • การกำจัดไขมันและน้ำมัน การกักน้ำเสียไว้ในบ่อดักไขมันในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อให้น้ำมันและไขมันลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำ

2.การกำจัดน้ำเสียที่เป็นพวกสารอินทรีย์อยู่ในรูปของสารละลาย อาศัยแบคทีเรียในการย่อยสลายหรือทำลายความสกปรกในน้ำเสีย ด้วยกระบวนการชีววิทยา

       • แบบใช้ออกซิเจน เพิ่มออกซิเจนเข้าไปในน้ำเสียและจะต้อง มีปริมาณออกซิเจนที่พอเพียงซึ่งจะทำให้น้ำเสียไม่เน่าเหม็น
       • แบบไร้ออกซิเจน โดยอาศัยแบคทีเรียไม่ใช้อากาศในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่

       จะเห็นได้ว่าระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ระบบบำบัดน้ำเสียอาคารเป็นการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดสารมลทินที่ปนเปื้อนมากับน้ำที่ใช้งานมาแล้ว การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานจึงเป็นที่นิยมในการติดตั้งเป็นอย่างมาก ซึ่งชนิดของน้ำเสียแต่ละประเภทจะมีการแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่ใช้น้ำแต่ละโรงงานหรือตามบ้านเรือน การแยกน้ำเสียจึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

       1. น้ำเสียที่เป็นอินทรีย์สารซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเสียที่มาจาก อาคาร บ้านเรือน หรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
       2. น้ำเสียที่เป็นอนินทรีย์สารโดยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเสียที่มาจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม

ประโยชน์ที่ได้จากการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน

       • สามารถผลิตน้ำใช้ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ เช่น รีสอร์ทกลางทะเล สามารถเอาน้ำทะเลมาทำเป็นน้ำจืดใช้ได้
       • สามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ด้วยหการรีไซเคิล โดยการใช้น้ำรดต้นไม้ ใช้ในห้องน้ำ หรือพัฒนาเป็นน้ำประปา
       • ช่วยประหยัดค่าใช้น้ำประปา และประหยัดค่าบำบัดน้ำเสียได้น้ำที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
       • สามารถดูแลรักษาควบคุมระบบได้ง่าย ประหยัดพื้นที่ในการก่อสร้างระบบประหยัดพลังงาน
       • ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานมความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหาน้ำเน่าเสียให้กับแหล่งน้ำและชุมชนรวมถึงเป็นตัวช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและหน่วยงาน

บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด
       เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น ควัน ไอความร้อน เศษวัสดุ และฝุ่นละอองทุกชนิด ฯลฯ ที่เป็นพิษต่อบุคลากรในองค์กรของท่าน เพื่อสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเพื่อสนับสนุนตามมาตรฐาน ISO 14000 ด้วย เป็นศูนย์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วางเป้าหมายสูงสุดด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้ามากที่สุด มีกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามที่กำหนดเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าภายในประเทศ เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพสู่สากล และเพิ่มการจ้างแรงงานในประเทศ

       เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรมพัฒนางานสู่ระดับที่เป็นที่ยอมรับแก่บริษัทชั้นนำ ของประเทศ เพื่อลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศดำเนินการผลิตพัดลมอุตสาหกรรม Blower Propeller และท่อ Ductsงานจัดสร้างระบบบำบัดและกำจัดมลพิษ ในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้ 

        • Dust Collector เครื่องดักฝุ่นแบบผ้ากรอง
        • Ativated Carbon เครื่องบำบัดกลิ่น
        • Wet Scrubber เครื่องบำบัดไอเคมี แบบสเปรย์น้ำ
        • Ventilation System ระบบระบายอากาศ
        • Ducting System ระบบท่อลมดูด
        • Air Intake System ระบบเติมอากาศ

------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
ระบบบำบัดน้ำเสียมีประโยชน์อย่างไร 
Wet Scrubber System มีกี่ชนิด 
ระบบกำจัดฝุ่นในอากาศ (Dust Collector)